Menu
Your Cart

Politica de confidențialitate

Confidențialitatea datelor dvs. contează pentru noi. Ne luăm foarte serios responsabilitatea de a proteja datele personale pe care ni le furnizați. Această politică de confidențialitate, pe care o actualizăm din când în când,explică ce tipuri de date colectăm, modul în care le folosim și protejăm aceste date și drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor personale.

În conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene 679 din 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, Network Ecologic Distribution, numită in continuare si „Operator de date”, este o societate specializată în comert cu amanuntul cu sediul social in Com Surani, Prahova, înregistrata la Registrul Comerţului sub nr J29/871/2017, avand CUI 37432385 si in desfasurarea activitatii prelucrează date cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerințelor legale şi în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.


1. PRINCIPIILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal colectate vor fi:

a) prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);
b) colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri („limitări legate de scop”);
c) adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
d) exacte și, în cazul în care este necesar, vor fi actualizate („exactitate”);
e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele („limitări legate de stocare”);
f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).


2. CATEGORII DE DATE PERSONALE CE POT FI PRELUCRATE

a) Date personale de identificare (nume, prenume). Datele sunt necesare pentru procesarea comenzilor plasate online ;
b) Date de contact: adresa de domiciliu, nr. de telefon, email;
c) Detalii personale financiare (informatii legate de contul bancar, credite, plati in rate) in vederea inregistrarii, evidentei si gestionarii platilor/incasarilor;
d) Informatii cu privire la locatia, imaginea si inregistrarile video ale persoanelor fizice (inregistrarile video captate de camerele de supraveghere instalate la sediul operatorului, adresa IP captata la utilizarea website-ului). Datele sunt necesare in vederea asigurarii pazei si protectiei in locatiile Operatorului, a imbunatatirii serviciilor oferite, solutionarii unor eventuale plangeri si/sau a oricaror solicitari venite din partea clientilor in legatura cu locatia si serviciile prestate de SC Network Ecologic Distribution SRL.

3. SCOPUL IN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

SC Network Ecologic Distribution SRL  colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:

 • Inregistrarea comenzilor online;
 • Intocmirea documentelor necesare facturarii si livrarii produselor;
 • Analizarea si imbunatatirea serviciilor si comunicarilor noastre catre dumneavoastra;
 • Protejarea securitatii si gestionarea accesului la sediul nostru;
 • Pentru detectarea si prevenirea fraudelor si a altor activitati ilegale sau neautorizate;
 • In scopul monitorizarii si evaluarii conformitatii cu politicile si standardele noastre;
 • In scopul respectarii si exercitarii si/sau apararii drepturilor noastre legale;
 • Pentru solutionarea potentialelor litigii, inaintate instantelor de judecata, respectiv pentru aparea unui drept in instanta;
 • Comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate;
 • Arhivare, conform politicilor interne si a normelor legale;
 • Recuperarea creantelor (dupa caz).


4. TEMEIURILE LEGALE DE PRELUCRARE A DATELOR

 • incheierea si executarea contractului de comert;
 • o obligatie legala a Operatorului, atunci cand prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei obligatii legale;
 • interesul legitim al Operatorului, pentru activitati precum apararea in justitie a drepturilor si intereselor societatii, administrarea corecta a afacerii, furnizarea de informatii.
 • consimtamantul dumneavoastra pentru prelucrarea datelor in scopuri de marketing;

(art.9 alin. (2) lit. h din GDPR).


5. TRANSFERUL DATELOR PERSONALE

In cazul in care este necesar sa se predea si sa se prelucreze datele dumneavoastra personale intr-un stat din afara Uniunii Europene, SC Network Ecologic Distribution SRL se va asigura ca procesarea de date cu caracter personal este conforma cerintelor de securitate la care sunt supuse procesarile din cadrul Comunitatii Europene, a caror componenta o reprezinta respectarea standardelor UE privind prelucrarea datelor personale, asigurand astfel indeplinirea dezideratelor prevazute de legislatia in materie de protectie a datelor cu caracter personal.


6. CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR

 • autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale, autoritati de protectie a consumatorilor precum si cele din domeniul asigurarilor, organele statului competente in materie penala), ca urmare a unei obligatii legale a Operatorului;
 • furnizorii de servicii implicati in mod direct/indirect in procesul de prestare a serviciilor de comert sau in modul de desfasurare a activitatii de catre SC Network Ecologic Distribution SRL  (ex. servicii de plata / bancare, livrare bunuri, etc);
 • Cei care ofera securitatea si alt tip de protectie sistemelor Operatorului;
 • Cei care colaboreaza in domeniul colectarii creantelor de la clienti (daca este cazul).

7. DURATA STOCARII DATELOR

Durata de stocare a datelor dvs. cu caracter personal depinde de natura procesării și de termenele legale și normele arhivistice de păstrare a acestor date. Vă garantăm că datele dvs. personale nu vor fi reținute o perioadă mai mare decât cea necesară pentru asigurarea serviciilor si cea prevăzută de nomele legale in vigoare.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

În condițiile prevăzute de Regulamentului Uniunii Europene 679 din 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC Network Ecologic Distribution SRL  conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SC Network Ecologic Distribution SRL  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum
 • modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SC Network Ecologic Distribution SRL  a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal,
  • solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale
  • persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către SC Network Ecologic Distribution SRL  către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
  • se poate exercita în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SC Network Ecologic Distribution SRL  sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SC Network Ecologic Distribution SRL  poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea datelor colectate și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • se poate exercita în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
 • dreptul de a vă adresa Justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost încălcate.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin această politică, SC Network Ecologic Distribution SRL  certifică faptul că îndeplineşte cerinţele de securitate a datelor cu character personal. SC Network Ecologic Distribution SRL  utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal ale pacienților sau partenerilor, colectate conform prevederilor legale în vigoare.

SC Network Ecologic Distribution SRL  a implementat masuri pentru adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală.

This is the sticky Notification module. You can use it for any message such as cookie notices, special promotions, or any other important text.